บริการ


ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ที่จะผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 จะต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนก่อน จึงจะสามารถแจ้งดำเนินการเพื่อผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ได้ หรือจึงจะสามารถรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายในกรณีของวัตถุอันตราย


ชนิดที่ 3 ทั้งนี้อาจมีการยกเว้น วัตถุอันตรายบางรายการที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน เช่น ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป naphthalene ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป p-dichlorobenzene ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ชนิดที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย หรือ มีรูปแบบ เป็นแผ่น หรือ เทป ที่มีลักษณะการใช้ โดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลายรวมทั้งวัตถุอันตรายของหน่วยงาน บางประเภท ทั้งนี้ปัจจุบันใบสำคัญการขึ้นทะเบียนมีอายุ 6 ปี


เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียน ได้แก่

• ฉลากของผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่าย

• สูตรส่วนประกอบ

• กรรมวิธีการผลิต การบรรจุและติดฉลาก

• คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

• เอกสารที่แสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS : Safety data sheet)

• ผลทดสอบประสิทธิภาพ (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น / ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว)

• ผลวิเคราะห์สารสำคัญ (กรณีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวัตถุอันตรายที่อยู่ใน บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ที่ต้องส่งวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ)

 Certificate of Free Sales  (กรณีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาและเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะ)


เนื่องจากเอกสารที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเคยรับขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และที่ยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ (technical grade) หรือที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป มีความแตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายจึงได้จัดทำ บันทึกการตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียน


ค่าธรรมเนียมใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 2,000 บาท

อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 6 นับแต่ปีที่ออกใบสำคัญ


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 1)

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

2

คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 7)

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

3

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน (วอ.สธ 6)

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

4

คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ.สธ 8)

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

5

แบบฟอร์มการส่งเอกสาร การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ขอผ่อนผันการส่งเอกสาร

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

6

หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

7

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการ

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

8

บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาตผลิตตัวอย่างนำเข้าตัวอย่าง

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

9

บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงใบสำคัญใบอนุญาตใบแจ้ง

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

10

บันทึกการตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาต

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svg

11

สรุปรายการข้อมูลวัตถุอันตรายกรณีสารใหม่

04/04/66

rUW9i4TaouoeiPQ4f3PDbTRo.svgแนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น (Export only)

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

คู่มือการขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ