บริการ


การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้No.

ชื่อเอกสาร

วันที่

ดาวน์โหลด

1

กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

04/04/66

pdf 1.png


ค่าธรรมเนียม คิดตามปริมาณ การผลิต นำเข้า ส่งออก / ต่อปี คิดตามปริมาณและพื้นที่เก็บรักษา (เฉพาะการ ครอบครอง) (กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๒ )

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท อายุใบอนุญาต ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต