ในการยื่นคำขอ ขอให้ผู้ยื่นคำขอศึกษารายละเอียดในคู่มือสำหรับประชาชนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามประเภทการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องตามคู่มือฯ และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขอให้ ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ก่อนยื่นคำขอผ่านระบบ e-submission


คู่มือสำหรับประชาชน


 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขอนุญาตตัวอย่างวัตถุอันตราย


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​


 1. ​การขอใบแทนประเภทต่างๆ


 1. การต่ออายุประเภทต่างๆ


 1. การขอหนังสือรับรองและการขอหารือทางวิชาการ


 1. การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


 1. การขอนำผ่านวัตถุอันตราย และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


คู่มือสำหรับประชาชน


ในการยื่นคำขอ ขอให้ผู้ยื่นคำขอศึกษารายละเอียดในคู่มือสำหรับประชาชนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามประเภทการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องตามคู่มือฯ และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขอให้ ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ก่อนยื่นคำขอผ่านระบบ e-submission


คู่มือสำหรับประชาชน


 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขอนุญาตตัวอย่างวัตถุอันตราย


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​


 1. ​การขอใบแทนประเภทต่างๆ


 1. การต่ออายุประเภทต่างๆ


 1. การขอหนังสือรับรองและการขอหารือทางวิชาการ


 1. การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


 1. การขอนำผ่านวัตถุอันตราย และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง