บริการ


การแจ้งการดำเนินการครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้


No.

ชื่อเอกสาร

วันที่

ดาวน์โหลด

1

กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่เคยได้รับอนุญาต

04/04/66

pdf 1.png

2

กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

04/04/66

pdf 1.png


ค่าธรรมเนียม ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ไม่มี

อายุใบรับแจ้งการดำเนินการ ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้ง