บริการ


หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย

ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้ส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ให้นำเอาระบบประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาความรับผิดชอบ หรือหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตรายมาใช้ภายในสถานที่ผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศ โดย อย. ได้ส่งเสริมการพัฒนาผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน) ที่จะครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากร การสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ผลิต ด้วย


หมวดหมู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  2. คู่มือประชาชน
  3. ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  4. การจัดอบรม
  5. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  6. ผู้ที่ได้รับการรับรอง GMP
  7. ความรู้ GMP ด้านวัตถุอันตราย