บริการ


ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องขอขึ้นทะเบียน และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ส่วนผู้ส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา


สำหรับผู้ขอมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่มีสถานที่เก็บอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นขออนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากสถานที่เก็บอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ


การขออนุญาตวัตถุอันตราย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ ​

•  กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่เคยได้รับอนุญาต ​​

•  กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียม คิดตามปริมาณ การผลิต นำเข้า ส่งออก / ต่อปี 

คิดตามปริมาณและพื้นที่เก็บรักษา (เฉพาะการครอบครอง) 

(กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ.2552) 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท

อายุใบอนุญาต ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 

1.คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ.1)

2. คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ.3)

3. คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย(แบบ วอ.5)

4. คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7)

5. คำขอต่ออายุใบอนุญาต(แบบ วอ.9)

6. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอยกเลิกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งการดำเนินการ/ใบแจ้งข้อเท็จจริง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตวัตถุอันตราย

 คู่มือการขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แนวทางการพิจารณาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายโดยการอ้างอิงใบอนุญาตผลิต/นำเข้า/ส่งออก (เดิม)


NEW แนวทางการพิจารณาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายโดยการอ้างอิงใบอนุญาตผลิต/นำเข้า/ส่งออก (ฉบับใหม่)