บริการ


ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จะต้องขอขึ้นทะเบียน และแจ้งการดำเนินการผลิตหรือนำเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ส่วนผู้ส่งออกจะต้องแจ้งการส่งออกผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับผู้ขอมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่มีสถานที่เก็บอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากสถานที่เก็บอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

​การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

  1. กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่​เคยได้รับอนุญาต
  2. กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียม          ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ   ไม่มี 

อายุใบรับแจ้งการดำเนินการ ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้ง 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  1. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอยกเลิกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งการดำเนินการ/ใบแจ้งข้อเท็จจริง
  2. คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./สธ 12)
  3. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./สธ 11)
  4. ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./สธ 3)

ขั้นตอนการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2

คู่มือการขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ