บริการ


การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1


วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เป็นวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้กฎหมาย กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และจัดทำฉลากและสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงเลขที่รับแจ้งบนฉลากผลิตภัณฑ์


ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตราย ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ วอ./สธ 5 ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแจ้งข้อเท็จจริงก่อนการผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตราย ครั้งแรก หากสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หากสถานที่ผลิตหรืสถานที่เก็บอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ส่วนผู้ส่งออกและผู้ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องแจ้งค่าธรรมเนียม ไม่มีอายุใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่มีกำหนดอายุ


No.

ชิ่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

ขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

04/04/66

pdf 1.png

2

คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดทำฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

04/04/66

pdf 1.png

3

Info Graphic เรื่อง การแสดงฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

04/04/66

pdf 1.png

4

คู่มือการขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

04/04/66

pdf 1.png