บริการ


การควบคุมการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น


ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการที่ครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ไว้เพื่อรับจ้างกำจัดปลวก มด แมลง หนู และสัตว์รำคาญตามบ้านเรือน อาคารสถานที่ จะต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2


ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผลิต การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา บุคลากร การปฏิบัติงานใช้วัตถุอันตราย มาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต สัตว์ พืช ทรัพย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้ ตามข้อบ่งใช้บนฉลากและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว


ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายที่ผ่านการอบรม และทดสอบความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการแมลงและสัตว์อื่น สารเคมีวัตถุอันตราย อุปกรณ์เครื่องมือ ชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของแมลงสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลวก แมลงสาบ ยุง มด หนู นอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองทุก 3 ปี


ผู้ขอมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่มีสถานที่เก็บอยู่ใกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากสถานที่เก็บอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ