1. GMP


 1. กฎหมายที่ยกเลิก


 1. กฎหมายที่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่


 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่/การครอบครอง


 1. กฎหมายอื่น ๆ


 1. การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3


 1. การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตตัวอย่าง


 1. การนำผ่าน


 1. การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กำจัดหนู และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1


 1. การแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2


 1. การแสดงฉลาก


 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of free sales: CFS)


 1. ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย


 1. ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง


 1. หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง


 1. หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย


 1. องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย


พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 1. GMP


 1. กฎหมายที่ยกเลิก


 1. กฎหมายที่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่


 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่/การครอบครอง


 1. กฎหมายอื่น ๆ


 1. การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3


 1. การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตตัวอย่าง


 1. การนำผ่าน


 1. การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กำจัดหนู และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1


 1. การแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2


 1. การแสดงฉลาก


 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of free sales: CFS)


 1. ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย


 1. ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง


 1. หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง


 1. หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย


 1. องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย