วิสัยทัศน์


“เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เพื่อประชาชนสุขภาพดี”Group 140366.png

หน้าที่ความรับผิดชอบ (4).png