ZTHdy0j9VRqzEF2yng1dPRSi.png 

epert.png

 

1.  กลุ่มเครื่องสำอาง (เบอร์โทรศัพท์ 0-2590-7273 ถึง 75)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวบงกชกร  ตุงคะเสน หัวหน้ากลุ่มเครื่องสำอาง
นางสาวพรรณอร  ว่องสั่นศิลป์ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกุลธิดา  สุดทิม เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวอภิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวพิชญานิน  อรรถนิศาสุข เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวอรปภา  จันทร์หอม เภสัชกรชำนาญการ
นางชญาดา  มารศรี เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวภาวินี  ปทุมเทียมทอง เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวปุณยนุช  เหล่ามีผล เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวธาราทิพย์  จั่นบำรุง เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวภัคสุนีย์  แก้วสองสี เภสัชกรปฏิบัติการ

 

2. กลุ่มโฆษณาเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (โทรศัพท์ 0-2590-7344)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางวิชญ์สินี  จองประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มโฆษณาเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
นางสาววันวิสาข์  โชติกเสถียร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาววริญญาภรณ์  อริยจรัสภูวกิจ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวปุณณวีย์  หวังศุภกิจโกศล เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเปรมจิตติ  เกษภิญโญ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวอุมาพร  นรินทร์นอก เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาววันวิสาข์ หาดสูง เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวยศวดี  รังษีภโนดร เภสัชกรปฏิบัติการ

 

3. กลุ่มเครื่องสำอางใหม่และนวัตกรรม (โทรศัพท์ 0-2590-7139/7277/7278)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางเสาวลักษณ์  ปาละนันทน์ หัวหน้ากลุ่มเครื่องสำอางใหม่และนวัตกรรม
นางเกษรา  จันทรวงศ์ไพศาล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางศิริเพ็ญ  จรัสเลิศรังษี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวชนิดา  ศิริศักดิ์สกุล เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกนกกร  สูงสถิตานนท์ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา  ชิตเพชร เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวจิรประภา  กล้าหาญ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกาญจนา  ลิ้มถาวรกิจ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกุลธิดา  สุขนิวัฒน์ชัย เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวจิตต์ประไพ  น้อยนวล เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวธันย์รดา  กาญจนนิมานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวมินทิรา  สารธิราช เภสัชกรปฏิบัติการ

 

4. กลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่ (โทรศัพท์ 0-2590-7341)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางปริณดา  เตชะศิรินุกูล หัวหน้ากลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่
นางสาววรวลัญช์  ตั้งจิตต์พิมล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพย์วรรณ  มาวัฒนพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกรุณา  เกรียงไกร เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเพ็ญพรรณ  เพิ่มชัยสุข เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ภัทร  ดิษบรรจง เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ  โหง้วสกุล เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวสุรัสวดี  ไชยสมุทร เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกานต์รวี  วงษ์ใหญ่ เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวณฐมน  ยอดเพชร เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐทรี  คงมีสุข เภสัชกรปฏิบัติการ

 

5. กลุ่มวัตถุอันตราย (โทรศัพท์ 0-2590-7303/7305/7306/7384)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวสุวดี  เกษโกวิท หัวหน้ากลุ่มวัตถุอันตราย
นางสาววรพร  นาคบรรพต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสายรุ้ง  ศรีเจริญ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวปารวี  วีชะรังสรรค์ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเกวลี  เชื่อมสามัคคี เภสัชกรชำนาญการ
   
นางสาวพรวลัญช์  นาคเพ็ชร์พูล เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวทิวาพร  น้อยประไพ เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวกนกอร  เชื้อประกอบกิจ เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวจุไรวรรณ  ชูกลิ่น เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวพิชญ์สินี  มีบุญธรรม เภสัชกรปฏิบัติการ

 

6. กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย (0-2590-7000 ต่อ 70729/70730)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายศิริชัย  ศุภรัตนเมธา หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
นางรุ่งดารา  เนียมโภคะ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา  เทวราชสมบูรณ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นายอัครวัฒน์  บุญญาเขมวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ  คชสาร เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวมัณฑนา  เจริญสว่าง เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวฐาปนี  ทอกทิ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวชวัลพร  โพธิ์อุบล เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวศิริรัตน์  แสงสมมาตร เภสัชกรชำนาญการ
นายฤทธิ์  อินทโชติ เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวมัชฌมาภรณ์  สุขพัฒณ์ธี เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวชมพูนุท  ประสงค์ผล เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐณิชา  บุญน้อย เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวณัญชยาภรณ์  บริกุล เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวภัทรกันย์  จันทร์พร้อม เภสัชกรปฏิบัติการ

 

7. กลุ่มวัตถุอันตรายใหม่และนวัตกรรม (0-2590-7298/7385)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวดุลาลัย  เสฐจินตนิน หัวหน้ากลุ่มวัตถุอันตรายใหม่และนวัตกรรม
นางสาวพรศรี  คลังวิเศษ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณพร  ศรีสุคนธรัตน์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญญา  ทิวากรศศิธร เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวภัทรวกุล  รัตนพล เภสัชกรชำนาญการ
นายรัฐานนท์  ชัยพิริยะศักดิ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวแพรวพรรณ  ด่านมงคลทิพย์ เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวมนชนก  ด้วงดี เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวชินาภา  สุทธิวงษ์วัฒนา เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวมณิสรา  เหลืองทวีผล เภสัชกรปฏิบัติการ

 

8. ฝ่ายบริหารทั่วไป (โทรศัพท์ 0-2590-7267/7279)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวนรารัตน์  แพ่งสภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววราพันธ์  พลีปราการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวยุพา  ไตรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุทธดา  ศรีศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพูลศักดิ์  จันทรมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภัณฑิรา  พันเยาว์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางณัชชาพร  รัตนพรนภาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภัทรวดี  แก้วชม นักจัดการทั่วไป