คู่มือการแก้ไขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแบ่งบรรจุ รวมบรรจุเพื่อส่งออกของจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
25 พฤษภาคม 2566