การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
4 เมษายน 2566

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ที่จะผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 จะต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนก่อน จึงจะสามารถแจ้งดำเนินการเพื่อผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ได้ หรือจึงจะสามารถรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายในกรณีของวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ทั้งนี้อาจมีการยกเว้น วัตถุอันตรายบางรายการที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน เช่น ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป naphthalene ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป p-dichlorobenzene ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ชนิดที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย หรือ มีรูปแบบ เป็นแผ่น หรือ เทป ที่มีลักษณะการใช้ โดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลายรวมทั้งวัตถุอันตรายของหน่วยงาน บางประเภท ทั้งนี้ปัจจุบันใบสำคัญการขึ้นทะเบียนมีอายุ 6 ปี


เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียน ได้แก่

• ฉลากของผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่าย

• สูตรส่วนประกอบ

• กรรมวิธีการผลิต การบรรจุและติดฉลาก

• คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

• เอกสารที่แสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS : Safety data sheet)

• ผลทดสอบประสิทธิภาพ

(กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น / ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว)

• ผลวิเคราะห์สารสำคัญ (กรณีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวัตถุอันตรายที่อยู่ใน บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ที่ต้องส่งวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ)

•  Certificate of Free Sales  (กรณีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาและเป็นผลิตภัณฑ์​​​​​​ประเภทป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะ)(กรณีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาและเป็นผลิตภัณฑ์​​​​​​ประเภทป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะ)