การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ อย. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
18 สิงหาคม 2566