การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบเพื่อแบ่งขาย ณ จุดบริการ (refill station) พ.ศ. ….
18 พฤษภาคม 2566