การเปิดใช้ระบบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (AUTO)
18 พฤษภาคม 2566