“ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย พ.ศ. ….
17 พฤษภาคม 2566

รับฟังความคิดเห็นถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย

(1) คำชี้แจงการจัดทำร่างประกาศฯ

(2) (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสของ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย พ.ศ. ….

(3) แบบเสนอข้อคิดเห็น

- ช่องทางการรับผังความเห็น

3.1 ผ่าน google form

3.2 ดาวน์โหลดแบบรับฟังความคิดเห็นที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ดาวน์โหลดแบบรับฟังความคิดเห็นที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

และส่งกลับมาที่ E-mail : pretoxic.fda@gmail.com โทรสาร 0 2591 8482


- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

โทร. 0 2590 7303, 0 2590 7305, 0 2590 7306, 0 2590 7384 และ 062 596 2275