โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (จัดประชุมสัมมนาฯแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565)
9 มิถุนายน 2566

  1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ
  2. เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ จากการประชุมสัมมนาฯ
  3. คำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนาฯ

คลิปวิดีโอย้อนหลังการประชุมสัมมนาฯ

  1. 1.1 ภาพรวมการขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (ภก.ศิริชัย)
  2. 1.2 แนวทางการจัดเตรียมสถานที่ผลิต วอ. (ภก.อัครวัฒน์)
  3. 1.3 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติหลังจากได้รับอนุญาต (ภญ.ศิริรัตน์)
  4. 2.1 การใช้ประโยชน์จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet) (อ.จรินทร์)
  5. 2.2 การใช้ประโยชน์จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (ต่อจาก 2.1) (อ.จรินทร์)
  6. 3. การจำแนกประเภทและวิธีการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ (อ.จรินทร์)