ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และแนวทางการปฏิบัติตามประกาศฯ
17 พฤษภาคม 2566