ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
17 พฤษภาคม 2566