ประกาศกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่องกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากสูตรผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายและรายการเอกสารอื่นๆ ประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต และแบบฟอร์มรับรองการปฎิบัติตามเงื่อนไขในประกาศ
17 พฤษภาคม 2566

1. ประกาศกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก สูตรผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายและรายการเอกสารอื่นๆ ประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต และแบบฟอร์มรับรองการปฎิบัติตามเงื่อนไขในประกาศ


2. สรุปการขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประกาศกำหนด


3. คู่มือการใช้งานระบบ e-Submission ในการยื่นการขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประกาศกำหนด


4. Checklist เอกสารประกอบการยื่นคำขอ