การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
17 พฤษภาคม 2566

  1. พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. Infographic ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตและช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

⇓ คู่มือการใช้งานระบบ e-Submission กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

  1. 1. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
  2. 2. การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

⇓ หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตด้านวัตถุอันตราย ประจำปี 2565

  1. 1. ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย
  2. 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

⇓ Q&A การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุ

Link กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง