ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับพิจารณาบรรจุสาร POPs ชนิดใหม่ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

ด้วยกรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์รวมทั้งการดำเนินมาตรการควบคุมทางกฎหมาย และการบริหารจัดการที่จำเป็นภายในประเทศเพื่อลด/หรือเลิกการใช้ของสารดังต่อไปนี้

1.Chlorinated paraffins with carbon chain lengths in the range C14-C17 and chlorination levels at or exceeding 45 per cent chlorine by weight (Medium chain chlorinated paraffins :MCCPs

2. Long chain perfluorocarboxylic acids, their salts and related compounds (LC-PFCA)

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants Review Committee: POPRC) มีมติให้พิจารณาการบรรจุไว้ในภาคผนวก เอ (การเลิกใช้) ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน


โดยสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสารทั้ง 2 รายการ และดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ https://shorturl.asia/9Psij หรือ QR code ที่แนบ

และขอให้ส่งข้อมูลไปยังกรมควบคุมมลพิษ ส่วนสารอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถ. พหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 2982428, 2430pops.png


เอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม