รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี และการสั่งให้ส่งวัตถุอันตรายออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน จำนวน 2 ฉบับ
30 พฤศจิกายน 2566