ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 พฤษภาคม 2567

ในวันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลา ลดปริมาณกระดาษ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line official : @ossc_fda 
E-mail : ossc@fda.moph.go.th
โทรศัพท์ : 02-590-7000 ต่อ 79920,79921

 

เอกสารแนบ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา