ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2567

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย นำโดย นางขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่กองความคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การทำ Global Benchmarking และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ WHO Global Benchmarking Tool (GBT) ในการประเมินระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในการนี้ กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ Global Benchmarking เครื่องมือ WHO GBT และการใช้ GBT ในการประเมินระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันได้แก่

  1. ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ถ่ายทอดมุมมองด้านนโยบายและทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการนำ WHO GBT มาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  2. ภญ.สิตานันท์ พูนผลทรัพย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ และทีมงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองในการประเมินระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล และการนำ WHO GBT มาประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
  3. ภก.ปราโมทย์ อัครภานนท์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการกองยาและหัวหน้ากลุ่มกลุ่มยาใหม่และส่งเสริมการวิจัยยา ถ่ายประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ WHO GBT เพื่อประโยชน์ต่อการนำ WHO GBT มาประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
  4. ภญ.ดร.สิรินมาส คัชมาตย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำ WHO GBT มาประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

       โดยมีเจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมกับรับฟังและนำข้อมูล/ข้อเสนอแนะ จากวิทยากรมาพิจารณา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนและดำเนินการนำ WHO GBT มาประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายต่อไป