ประชุมปรึกษาหารือการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายระหว่างกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 (12 ม.ค. 67)