การประชุมปรึกษาหารือการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ระหว่างสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 พ.ย. 66