โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (จัดประชุมสัมมนาฯแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564) NEW
26 พฤษภาคม 2566

  1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ
  2. เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ จากการประชุมสัมมนาฯ
  3. คำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนา
  4. คลิปวิดีโอย้อนหลังการประชุมสัมมนาฯ

1. นโยบาย สถานการณ์และแนวทางการกำกับดูแลวัตถุอันตราย ( ผอ.สุภาวดี)

2.1 รู้กฏหมายง่ายนิดเดียว Part 1 (ดร.ภญ. พรศรี)

2.2 รู้กฏหมายง่ายนิดเดียว Part 2 (ภญ.วรรณพร)

2.3 รู้กฏหมายง่ายนิดเดียว Part 3 (ภญ.เบญญา)

3. Update เกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส (ดร.ภญ. ดุลาลัย)

4. การขอใบนำผ่านวัตถุอันตราย (ภญ.สุวดี)

5. การต่ออายุตาม พรฎ. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ดร.ภญ. ดุลาลัย)

6. ขั้นตอนการดำเนินคดีวัตถุอันตราย (คุณนิภาพร)

7. Updat ระบบการยื่นคำขอผ่านอินเตอร์เน็ต (ภญ.วิชญ์สินี)

8. Update ระบบการยื่นคำขออนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ภก.อัครวัฒน์)

9. Update แนวทางการกำกับดูวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด ที่ อย. กำกับดูแล (ภก.อัครวัฒน์)