โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (จัดประชุมสัมมนาฯแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) NEW
26 พฤษภาคม 2566

  1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ
  2. เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ จากการประชุมสัมมนาฯ
  3. คำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนาฯ
  4. คลิปวิดีโอย้อนหลังการประชุมสัมมนาฯ

1.1 ภาพรวมการขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (ภก.ศิริชัย)

1.2 แนวทางการจัดเตรียมสถานที่ผลิต วอ. (ภก.อัครวัฒน์)

1.3 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติหลังจากได้รับอนุญาต (ภญ.ศิริรัตน์)

2.1 การใช้ประโยชน์จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet) (อ.จรินทร์)

2.2 การใช้ประโยชน์จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (ต่อจาก 2.1) (อ.จรินทร์)

3. การจำแนกประเภทและวิธีการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ (อ.จรินทร์)