เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (สสจ.)
24 พฤษภาคม 2566

  1. การต่ออายุใบอนุญาต และใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประจำปี พ.ศ. 2566
  2. เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564

– เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

– เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

– คำถาม คำตอบ จากการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564

  1. แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออก​ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประกอบการ
  2. สำหรับผู้ประกอบการ
  3. สำหรับสสจ.

– แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ./สธ…)

– แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (วอ./สธ 13)

– แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./สธ 14)

  1. แนวทางการพิจารณาอนุญาต สสจ.

– วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย.

– การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

  1. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  2. หนังสือแจ้งสำนักงานสาธารณสุข เรื่อง การกำกับดูแลการแจ้งปริมาณการผลิต นำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตราย​ในรอบปี พ.ศ. 2565
  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิปวิดีโอย้อนหลัง)

– เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ

– คลิปวิดีโอย้อนหลังการประชุมสัมมนาฯ

– เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ จากการประชุมสัมมนาฯ

– คำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนาฯ