9. รับฟังความคิดเห็นต่อ การยกเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 และ ต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบางฉบับที่หมดความจำเป็น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
22 พฤษภาคม 2566