8. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย (alcohol based hand sanitizer)
22 พฤษภาคม 2566