7. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อทำความสะอาดสำหรับมนุษย์และสัตว์และ/หรือเครื่องมือแพทย์
22 พฤษภาคม 2566