37.รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพื่มเติม จำนวน 3 ฉบับ
20 กุมภาพันธ์. 2567