33. การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
17 สิงหาคม 2566