3. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่าย ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
22 พฤษภาคม 2566