29.การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย น้ำมันตะไคร้หอม หรือซิโตรเนลลา ออยล์ (citronella oil) ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเสนอออกประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
22 พฤษภาคม 2566