23. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
23.1 เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. … 23.2 เรื่อง ยกเว้นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …​​
22 พฤษภาคม 2566

1. หนังสือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

2. QR code เอกสารรับฟังความคิดเห็นและแบบเสนอข้อคิดเห็น

3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …

  1. คำชี้แจง
  2. ร่างประกาศ
  3. แบบเสนอข้อคิดเห็น
  4. ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ

4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. ..

  1. คำชี้แจง
  2. ร่างประกาศ
  3. แบบเสนอข้อคิดเห็น
  4. ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ