18. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบางฉบับที่หมดความจำเป็น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
22 พฤษภาคม 2566