11. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
22 พฤษภาคม 2566

1. หนังสือเชิญรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ

2. คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ

  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำกลับเข้ามาฯ
  2. แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำกลับเข้ามาฯ

3. คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ

  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายฯ
  2. แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านศุลการกรที่นำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งวัตถุอันตราย

4. คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ

  1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
  2. แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ


ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ…


  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำกลับเข้ามาฯ
  2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายฯ
  3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ