10. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
22 พฤษภาคม 2566

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ

2. คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ

  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ฯ

– แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ฯ

  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย

– แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย

  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นฯ

– แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็น


ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ…


  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ฯ
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย
  3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นฯ