1. รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจัดชนิดของวัตถุอันตราย สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ (amphoteric surfactants) และสารกลุ่มเอมีนออกไซด์ (amine oxides)ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอเพื่ออกประกาศบัญชีรายชื่อรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
22 พฤษภาคม 2566