คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย


ในการยื่นคำขอขอให้ผู้ยื่นคำขอศึกษารายละเอียดในคู่มือสำหรับประชาชนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามประเภทการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องตามคู่มือฯ และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขอให้ ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) และลงนามในแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอต่อไป


ขั้นตอนการยื่นคำขอคู่มือสำหรับประชาชนแบบฟอร์มคำขอแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist)ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอ


 1. แผนผังสรุปขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย


 1. การขอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


 1. การขอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่


 1. โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ www.info.go.th


 1. คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับบผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


 1. ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


คู่มือสำหรับประชาชน


 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขอนุญาตตัวอย่างวัตถุอันตราย


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​


 1. ​การขอใบแทนประเภทต่างๆ


 1. การต่ออายุประเภทต่างๆ


 1. การขอหนังสือรับรองและการขอหารือทางวิชาการ


 1. การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


แบบฟอร์มคำขอ


แบบตรวจสอบคำขอ Checklist


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขอใบแทนประเภทต่างๆ


 1. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบรับแจ้งการดำเนินการ และใบอนุญาตบริการ


คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย


ในการยื่นคำขอขอให้ผู้ยื่นคำขอศึกษารายละเอียดในคู่มือสำหรับประชาชนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามประเภทการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องตามคู่มือฯ และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขอให้ ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) และลงนามในแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอต่อไป


ขั้นตอนการยื่นคำขอคู่มือสำหรับประชาชนแบบฟอร์มคำขอแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist)ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอ


 1. แผนผังสรุปขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย


 1. การขอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


 1. การขอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่


 1. โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ www.info.go.th


 1. คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับบผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


 1. ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


คู่มือสำหรับประชาชน


 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขอนุญาตตัวอย่างวัตถุอันตราย


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​


 1. ​การขอใบแทนประเภทต่างๆ


 1. การต่ออายุประเภทต่างๆ


 1. การขอหนังสือรับรองและการขอหารือทางวิชาการ


 1. การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


แบบฟอร์มคำขอ


แบบตรวจสอบคำขอ Checklist


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​


 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 1. การขอใบแทนประเภทต่างๆ


 1. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบรับแจ้งการดำเนินการ และใบอนุญาต